Det har varit mycket fram och tillbaka kring energilagring och batterier som kan användas för stödtjänster. Men nu kanske vi ändå får ett positivt avslut på den historien! Från och med idag, den 4 Juli 2024, kan villaägare få grönt avdrag även för moderna batterier som används till andra ändamål än att enbart lagra egenproducerad el. De som tidigare nekats avdrag under 2023 eller 2024 har nu möjlighet att begära omprövning av beslutet.

Information hämtad från Svensk Solenergi.

Skatterättsnämnden har en annan uppfattning än Skatteverket. Enligt förhandsbeskedet som kom idag anser nämnden att ett batteri som används för fler ändamål än enbart att lagra egenproducerad el har rätt till grönt avdrag. Skatteverket har anpassat sitt ställningstagande efter nämndens beslut och ändrar nu sin hållning i frågan.

”Hur påverkar detta mig?”

Utvecklingen av batterier och dess intelligenta styrningar har gått, och går, snabbt.

Från att bara kunna användas för antingen stödtjänster eller att lagra solel till att numera kunna göra allt på ett effektivt och automatiserad sätt.

Skatteverkets tidigare ståndpunkt har inte gjort det enkelt för privatpersoner att ta klivet för en mer energieffektiv investering i form av batterier till sin solcellsanläggning. Vi som installatör har heller inte fått svar till 100% från Skatteverket kring vad det är som faktiskt gäller, eftersom batterianläggningarna som säljs idag oftast kan göra det mesta, inklusive användas för stödtjänster.

Men nu behöver du inte fundera mer på detta! När du investerar i ett batterisystem som klarar att lagra solel, kapa effekttoppar, elprisoptimera och har möjligheten att kopplas upp mot stödtjänster så investerar du i framtidens elsystem.

Och från idag, den 4 Juli 2024, så är det fullt möjligt att göra den investeringen och samtidigt kunna ta del av skattereduktionen för grön teknik!

Stötta elnätet med solceller och batteri

Avgörandet från Skatterättsnämnden.

“Det går varken av lagtexten eller sammanhanget att utläsa att ett batteri endast får användas för att öka andelen egenproducerad el inom fastigheten eller att användningen av egenproducerad energi ska öka i viss utsträckning. Inte heller uttalandena i förarbetena ger stöd för en sådan mer begränsad användning.”

Skatteverkets tidigare tolkning, som byggde på ett ställningstagande från januari, anses vara felaktig enligt nämndens beslut. Därför har Skatteverket nu publicerat ett nytt ställningstagande som överensstämmer med Skatterättsnämndens åsikt. Batterier som delvis används för stödtjänster eller elprisarbitrage är alltså återigen berättigade till grönt avdrag.

Vad som exakt avses med “delvis används” är inte tydliggjort, men i Skatterättsnämndens beslut står:

“Förutsättningen i 38 § anses vara uppfylld så snart ett batteri – som laddats med egenproducerad energi vid produktionsöverskott – till någon del utnyttjas för fastighetens elbehov vid produktionsunderskott. Andelen förnybar energi som används inom fastigheten ökar alltid jämfört med om något batteri inte hade varit installerat.”

Skatteverkets nya ställningstagande innebär att myndigheten inte kommer att överklaga nämndens beslut.

De som tidigare nekats avdrag för batterier som kan användas för stödtjänster eller elprisarbitrage under 2023 eller 2024 har nu möjlighet att få beslutet omprövat av Skatteverket.

Skatteverkets ställningstagande.

Detta ställningstagande ersätter det tidigare ställningstagandet om skattereduktion för grön teknik, specifikt installation av batterier som uteslutande eller nästan uteslutande används för att lagra egenproducerad el. Enligt det nya ställningstagandet kan skattereduktion medges för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi (batterier) om systemet är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el. Att batterierna delvis används för stödtjänster eller elprisarbitrage påverkar inte rätten till skattereduktion.

Frågeställning.

Det har uppstått en fråga om skattereduktion kan medges för installation av batterier även om de, förutom att lagra egenproducerad el, delvis används för stödtjänster eller elprisarbitrage.

  • Installation av grön teknik inkluderar nätanslutna solcellssystem, system för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter för elfordon.
  • För att få skattereduktion för installation av batterier måste de vara kopplade till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Batteriinstallationen ska bidra till att lagra elenergi för användning vid andra tillfällen än produktionstillfället och öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten.
  • Skattereduktionen för grön teknik är en stödåtgärd för att främja installation av solceller, utrustning för lagring av egenproducerad el och laddpunkter för laddbara bilar.
  • Skatterättsnämnden har i två beslut fastställt att förutsättningarna för skattereduktion är uppfyllda så snart ett batteri, som laddats med egenproducerad el, delvis används för fastighetens elbehov vid produktionsunderskott, även om det också används för stödtjänster.

Bedömning: Enligt 67 kap. 38 § första stycket 2 i inkomstskattelagen (IL) måste installationen av ett system för lagring av egenproducerad elenergi (batterier) vara kopplad till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. För att skattereduktion för installation av batterier ska kunna medges krävs att en anläggning för egenproduktion av förnybar el redan är installerad på fastigheten eller att installation av sådan anläggning sker samtidigt som installationen av batterierna. Detta framgår även i ställningstagandet “Skattereduktion för installation av grön teknik – Installation av batterier” från den 30 november 2023 (Dnr 8-2644647).

Vidare framgår det av lagtexten att batterier som är kopplade till en anläggning för egenproduktion av förnybar el ska användas för att lagra den egenproducerade elenergin för användning vid andra tillfällen än produktionstillfället. Genom att installera ett batteri för att lagra egenproducerad el ökar andelen förnybar energi som används inom fastigheten.

Syftet med skattereduktionen för grön teknik är att främja ökad produktion av förnybar el och minska beroendet av fossilbaserad elproduktion. Skattereduktionen syftar till att stimulera hushåll att installera solceller och möjliggöra lagring av egenproducerad el för att täcka det egna elbehovet vid andra tillfällen.

Enligt Skatteverket ger installation av batterier som helt eller delvis används för att lagra egenproducerad el rätt till skattereduktion, även om batteriet även används för stödtjänster eller elprisarbitrage.

Skatteverkets ställningstagande:
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/445645.html?date=2024-07-04

Skatterättsnämnden:
https://skatterattsnamnden.se/publicerade-forhandsbesked

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

räkna på ditt tak

Gör en kalkyl snabbt och enkelt för att se hur mycket ditt tak kan producera.