Visselblåsning

 

I syfte att främja ett gott arbetsklimat för våra partners och medarbetare så har PPAM Solkraft upprättat en visselblåsarkanal där ni kan rapportera samt informera om oegentligheter såsom pågående brott, oetiskt beteende eller korruption. Det kan gälla saker som har inträffat, händer eller som riskerar att hända.

Du kan också visselblåsa om olyckshändelser, maktmissbruk eller andra saker som du vill berätta om.

Genom vår implementering kan du välja att förbli anonym och vi har också ett förbud i Svensk lag som förbjuder oss att på något sett undersöka vem du är. Detta skydd har som syfte att du inte skall drabbas av några repressalier efter en visselblåsning. Genom din visselblåsning garanteras och skyddas du tack vare gällande lagstiftning mot represalier. Detta betyder att du inte kan straffas för att du rapporterar om saker som är viktiga för dig, dina kollegor, människor i allmänhet och för oss som organisation samt arbetsgivare.

Vi vill ge dig som anställd, tidigare anställd, blivande personal, samarbetspartner, konsult, underleverantör, praktikant bästa möjliga skydd samt lösning. Därför har vi valt att tillgängliggöra vår Visselblåsarkanal av det externa företaget Whistlesecure. Tack vare detta lagrar vi ingen personlig data om dig när du väljer att vara anonym.

Genom att gå in på https://whistlesecure.com/ppamsolkraftab så kan du skicka in din visselblåsning dygnet runt, helt anonymt. Tjänsten finns tillgängligt i över 70+ språk och har stöd för de med funktionsvariationer och ev. synskador.

Vi har utsett en grupp

För att hantera alla ärenden inom visselblåsning med högsta möjliga kvalité och noggrannhet har vi utsett en interngrupp som också har stöd av externa Jurister och Advokater vid behov. Syftet med detta är att alltid kunna agera korrekt och skyndsamt.

Vill du inte vara anonym?

Du behöver inte vara anonym. Om du vill visselblåsa och ange ditt namn kan du göra det muntligt genom ljudinspelning alternativt skapa en förfrågan för att visselblåsa per möte.

ENGLISH

In order to promote a good working climate for our partners and employees, PPAM Solkraft has established a whistleblower channel where you can report and inform about irregularities such as ongoing crime, unethical behavior or corruption. It can apply to things that have happened, are happening or are likely to happen.

You can also blow the whistle on accidents, abuse of power or other things you want to tell about.

Through our implementation, you can choose to remain anonymous and we also have a prohibition in Swedish law that forbids us to in any way investigate who you are. The purpose of this protection is that you should not suffer any reprisals after blowing the whistle. Through your whistleblowing, you are guaranteed and protected thanks to current legislation against retaliation. This means that you cannot be punished for reporting on things that are important to you, your colleagues, people in general and to us as an organization and employer.

We want to give you as an employee, former employee, prospective staff, partner, consultant, subcontractor, intern the best possible protection and solution. Therefore, we have chosen to make our Whistleblower channel available to the external company Whistlesecure. Thanks to this, we do not store any personal data about you when you choose to be anonymous.

By going to https://whistlesecure.com/ppamsolkraftab, you can submit your whistleblowing around the clock, completely anonymously. The service is available in over 70+ languages and has support for those with functional variations and possibly visual impairments.

We have appointed a group

In order to handle all whistle-blowing matters with the highest possible quality and accuracy, we have appointed an internal group which is also supported by external lawyers and lawyers when necessary. The purpose of this is to always be able to act correctly and promptly.

Don’t want to be anonymous?

You don’t have to be anonymous. If you want to do the ”whistleblowing” and state your name, you can do it verbally by audio recording or create a request to do the ”whistleblowing” in a meeting.