Ljung den 19 mars 2024

PPAM dubblar omsättningen ännu en gång, med en omsättning om drygt 220 Msek.

PPAM Solkraft AB ökar sin omsättning från 110 Msek till 220 Msek för det just avslutade verksamhetsåret.

Bolaget fortsätter dessutom att visa goda resultat, trots att året belastats med omfattande och kostnadsförda investeringar i produkter, kompetens och att bygga en organisation och struktur för att möta den snabbt växande efterfrågan och fortsätta växa med god lönsamhet.

Tillväxten har skett både inom villasegmentet som genom lyckade större projekt mot huvudsakligen industri och BRF:er.

PPAM Solkraft AB förvärvar Veosol Energi AB

PPAM har per dags dato träffat en överenskommelse om att förvärva samtliga aktier i Veosol Energi AB, www.veosol.se med säte i Örebro.

Veosol Energi AB har en lång erfarenhet från olika former av energilösningar med fokus på större projekt mot industri såväl som ett komplett erbjudande mot Villasegmentet.

Veosol Energi AB omsatte drygt 40 Msek senaste bokslutsåret med en god vinstmarginal.

För PPAM medför förvärvet tillgång till en ny och bredare regional spridning, en stark kundbas samt tillgång till nyckelpersoner som kommer att bidra i arbetet med att utveckla det gemensamma bolaget.

Tillträde sker per 19 Mars 2024.

PPAM Solkraft AB tillsätter ny VD

Styrelsen i PPAM Solkraft AB har beslutat att utse Johan Ingvarsson till ny VD i PPAM Solkraft AB.

Johan har lång erfarenhet från ledande positioner inom industrin samt ett gediget verksamhetskunnande avseende solbaserade energilösningar från sin tid som VD i Veosol Energi AB.

Nuvarande VD Mikael Jacobsson kommer att kvarstå som VD intill dess Johan tillträder för att därefter i nära samarbete med bolagets ägare och styrelse fortsätta arbeta med bolagets strategiska frågor och marknadsmöjligheter.

”Jag är mycket glad och tacksam för att jag har fått styrelsens förtroende att gå in i rollen som ny VD. Jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen, företagsledningen och alla medarbetare få leda och utveckla den nya koncernen. Både PPAM Solkraft AB och Veosol Energi AB har en lång och gedigen erfarenhet i energibranschen och jag är säker på att våra gemensamma erfarenheter kommer att gynna verksamheten i vår strävan att leverera högkvalitativa energilösningar till våra kunder” säger Johan Ingvarsson.

Johan tillträder tjänsten 1 april, 2024.

För mer information:

Johan Ingvarsson
johan.ingvarsson@ppam.se

Andreas Molin
andreas.molin@ppamsolkraft.se

ENGLISH

PPAM doubles its turnover once again, with a turnover of just over SEK 220 million.

PPAM Solkraft AB increases its turnover from SEK 110 M to SEK 220 M for the just ended business year.

The company also continues to show good results, even though the year was burdened with extensive and expensed investments in products, competence and building an organization and structure to meet the rapidly growing demand and continue to grow with good profitability.

The growth has taken place both within the residential segment and through successful larger projects towards mainly industry and BRFs.

PPAM Solkraft AB acquires Veosol Energi AB

As of today, PPAM has reached an agreement to acquire all shares in Veosol Energi AB, www.veosol.se with headquarters in Örebro.

Veosol Energi AB has a long experience from various forms of energy solutions with a focus on larger projects for industry as well as a complete offer for the Villa segment.

Veosol Energi AB had a turnover of just over SEK 40 M in the last accounting year with a good profit margin.

For PPAM, the acquisition means access to a new and wider regional distribution, a strong customer base and access to key personnel who will contribute to the work of developing the joint company.

Access takes place as of March 19, 2024.

PPAM Solkraft AB appoints a new CEO

The board of PPAM Solkraft AB has decided to appoint Johan Ingvarsson as the new CEO of PPAM Solkraft AB.

Johan has extensive experience from leading positions in the industry as well as solid operational knowledge regarding solar-based energy solutions from his time as CEO of Veosol Energi AB.

Current CEO Mikael Jacobsson will remain as CEO until Johan takes office and then continue to work with the company’s strategic issues and market opportunities in close cooperation with the company’s owners and board.

”I am very happy and grateful that I have received the trust of the board to step into the role of new CEO. I look forward to leading and developing the new group together with the board, company management and all employees. Both PPAM Solkraft AB and Veosol Energi AB have a long and solid experience in the energy industry and I am sure that our joint experiences will benefit the business in our endeavor to deliver high-quality energy solutions to our customers,” says Johan Ingvarsson.

Johan takes up the position on April 1, 2024.

For more information:

Johan Ingvarsson
johan.ingvarsson@ppam.se

Andreas Molin
andreas.molin@ppamsolkraft.se

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

räkna på ditt tak

Gör en kalkyl snabbt och enkelt för att se hur mycket ditt tak kan producera.